Občianske právo

V oblasti občianskeho práva má advokátska kancelária rozsiahle skúsenosti s prípravou a pripomienkovaním občiansko-právnych zmlúv a s tým súvisiacim obsiahlym právnym poradenstvom, ako aj poradenstvom pri vyhotovovaní ostatných právnych úkonov. Špeciálne sa advokátska kancelária zameriava na všetky právne vzťahy týkajúce sa nehnuteľností (vlastnícke vzťahy, nájom, záložné práva, susedské práva, výstavba, usporiadanie právnych vzťahov a pod.)
V tejto súvislosti poskytuje právne poradenstvo tiež pri výstavbe priemyselných parkov, obchodných centier a administratívnych budov vrátane všetkých právnych vzťahov na to nadväzujúcich. Svoju pozornosť a aktivitu zameriavame aj na problematiku ochrany osobnosti, náhrady škody a vydania bezdôvodného obohatenia. Pri náhrade škody poskytujeme zastupovanie klientov a právne služby aj pri jednaní s poisťovňami.Nemenej významnou (rovnako ako v prípade obchodného práva) je sporová agenda zahŕňajúca zastupovanie a všestrannú právnu pomoc klientom v súdnych konaniach. Tiež v tejto oblasti sú veľmi cenné rozsiahle skúsenosti so zastupovaním pred súdmi a štátnymi orgánmi.