S L U Ž B Y

     Advokátska kancelária JUDr. Martin BARTKO - JUDr. Silvia BARTKOVÁ sa zameriava na poskytovanie právnych služieb najmä v nasledovných odvetviach práva:

Obchodné právo

     Advokátska kancelária JUDr. Martin BARTKO - JUDr. Silvia BARTKOVÁ spoľahlivo poskytuje komplexné právne služby v celej oblasti obchodného práva.
     V rámci práva obchodných spoločnosti zabezpečuje kompletné právne poradenstvo a všetku právnu agendu spojenú so založením a vznikom obchodných spoločností, prevodom majetkovej účasti v spoločnostiach, prípravou podkladov na zasadnutia orgánom spoločností a prípravou rozhodnutí orgánom spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach a pod.
     Advokátska kancelária má ďalej veľmi bohaté skúsenosti s prípravou a pripomienkovaním obchodno-právnych zmlúv a iných obchodnoprávnych dokumentov a účasťou na obchodných rokovaniach klientov. V rámci našej činnosti poskytujeme kvalifikované právne poradenstvo tiež v prípadoch nekalosúťažného konania a obmedzovania hospodárskej súťaže. Svojim klientom poskytujeme právnu pomoc v otázkach súvisiacich s konkurzným konaním a reštrukturalizáciou. Medzi oblasti pôsobenia advokátskej kancelárie patrí aj právne poradenstvo v otázkach ochranných známok, ich zápisu na Slovensku a v oblasti patentovania vynálezov.
     Medzi ťažiskové aktivity kancelárie patrí samozrejme aj sporová agenda. V rámci nej zastupujeme klientov v súdnych konania a poskytujeme všestranné právne poradenstvo. V konečnej fáze pri vymáhaní pohľadávok a súdom priznaných nárokov spolupracujeme so súdnymi exekútormi.
     Advokátska kancelária je pripravená a plne spôsobilá na poskytovanie právnej pomoci na báze dlhodobejšej spolupráce s klientom za individuálne dohodnutých podmienok.

Občianske právo

     V oblasti občianskeho práva má advokátska kancelária rozsiahle skúsenosti s prípravou a pripomienkovaním občiansko-právnych zmlúv a s tým súvisiacim obsiahlym právnym poradenstvom, ako aj poradenstvom pri vyhotovovaní ostatných právnych úkonov. Špeciálne sa advokátska kancelária zameriava na všetky právne vzťahy týkajúce sa nehnuteľností (vlastnícke vzťahy, nájom, záložné práva, susedské práva, výstavba, usporiadanie právnych vzťahov a pod.). V tejto súvislosti poskytuje právne poradenstvo tiež pri výstavbe priemyselných parkov, obchodných centier a administratívnych budov vrátane všetkých právnych vzťahov na to nadväzujúcich. Svoju pozornosť a aktivitu zameriavame aj na problematiku ochrany osobnosti, náhrady škody a vydania bezdôvodného obohatenia. Pri náhrade škody poskytujeme zastupovanie klientov a právne služby aj pri jednaní s poisťovňami.Nemenej významnou (rovnako ako v prípade obchodného práva) je sporová agenda zahŕňajúca zastupovanie a všestrannú právnu pomoc klientom v súdnych konaniach. Tiež v tejto oblasti sú veľmi cenné rozsiahle skúsenosti so zastupovaním pred súdmi a štátnymi orgánmi.

Rodinné právo

     Pracovníci advokátskej kancelárie si plne uvedomujú osobitosť rodinných vzťahov a preto k problémom z tejto oblasti pristupujú zvlášť citlivo. Samozrejmosťou (tak ako vo všetkých prípadoch) je povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom činnosti advokátskej kancelárie. V oblasti rodinného práva poskytuje naša advokátska kancelária právnu pomoc a poradenstvo v konaniach podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine najmä pri rozvode manželstva, úprave vzájomných vzťahov medzi rodičmi a deťmi, vrátane konania o určenie výživného a osvojenia. Advokátska kancelária má cenné skúsenosti aj s určovaním a zapretím otcovstva a v tomto smere rovnako zastupuje klientov v konaní pre súdom. Advokátska kancelária pravidelne poskytuje právnu pomoc a zastupovanie klientov v prípadoch majetkového vyporiadania manželov po rozvode.

Trestné právo

     Naša advokátska kancelária pravidelne poskytuje služby v oblasti trestného práva, a to hlavne obhajobu osôb obvinených a obžalovaných zo spáchania trestného činu. V prípade potreby naša advokátska kancelária zastupuje osoby poškodené trestnými činmi a uplatňuje ich práva v trestnom konaní a v prípadnom následnom civilnom konaní o náhrade škody. Zároveň je advokát JUDr. Martin Bartko zapísaný do zoznamu advokátov na ustanovovanie ex offo.

Zmenkové právo

     Právne poradenstvo poskytujeme aj v oblasti práva zmeniek vrátane uplatnenia práv zo zmenky. Advokátska kancelária posudzuje, poprípade vypracováva obsah zmenky ako aj dohodu o vyplňovacom práve pri blankozmenke.

Pracovné právo

     V oblasti pracovného práva poskytuje advokátska kancelária komplexné právne poradenstvo ako zamestnancom tak zamestnávateľom. Významnou agendou v tomto smere je problematika neplatnosti skončenia pracovného pomeru a nároky z toho plynúce, ako aj problematika náhrady škody.