Rodinné právo

Pracovníci advokátskej kancelárie si plne uvedomujú osobitosť rodinných vzťahov a preto k problémom z tejto oblasti pristupujú zvlášť citlivo. Samozrejmosťou (tak ako vo všetkých prípadoch) je povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom činnosti advokátskej kancelárie. V oblasti rodinného práva poskytuje naša advokátska kancelária právnu pomoc a poradenstvo v konaniach podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine najmä pri rozvode manželstva, úprave vzájomných vzťahov medzi rodičmi a deťmi, vrátane konania o určenie výživného a osvojenia. Advokátska kancelária má cenné skúsenosti aj s určovaním a zapretím otcovstva a v tomto smere rovnako zastupuje klientov v konaní pre súdom. Advokátska kancelária pravidelne poskytuje právnu pomoc a zastupovanie klientov v prípadoch majetkového vyporiadania manželov po rozvode.