Obchodné právo

Advokátska kancelária JUDr. Martin BARTKO - JUDr. Silvia BARTKOVÁ spoľahlivo poskytuje komplexné právne služby v celej oblasti obchodného práva. V rámci práva obchodných spoločnosti zabezpečuje kompletné právne poradenstvo a všetku právnu agendu spojenú so založením a vznikom obchodných spoločností, prevodom majetkovej účasti v spoločnostiach, prípravou podkladov na zasadnutia orgánom spoločností a prípravou rozhodnutí orgánom spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach a pod. Advokátska kancelária má ďalej veľmi bohaté skúsenosti s prípravou a pripomienkovaním obchodno-právnych zmlúv a iných obchodnoprávnych dokumentov a účasťou na obchodných rokovaniach klientov.


V rámci našej činnosti poskytujeme kvalifikované právne poradenstvo tiež v prípadoch nekalosúťažného konania a obmedzovania hospodárskej súťaže. Svojim klientom poskytujeme právnu pomoc v otázkach súvisiacich s konkurzným konaním a reštrukturalizáciou. Medzi oblasti pôsobenia advokátskej kancelárie patrí aj právne poradenstvo v otázkach ochranných známok, ich zápisu na Slovensku a v oblasti patentovania vynálezov. Medzi ťažiskové aktivity kancelárie patrí samozrejme aj sporová agenda. V rámci nej zastupujeme klientov v súdnych konania a poskytujeme všestranné právne poradenstvo. V konečnej fáze pri vymáhaní pohľadávok a súdom priznaných nárokov spolupracujeme so súdnymi exekútormi. Advokátska kancelária je pripravená a plne spôsobilá na poskytovanie právnej pomoci na báze dlhodobejšej spolupráce s klientom za individuálne dohodnutých podmienok