C E N N Í K

     Advokátska kancelária JUDr. Martin BARTKO - JUDr. Silvia BARTKOVÁ poskytuje svoje právne služby v zásade za odmenu. Spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času upravuje vyhl. č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovení tejto vyhlášky sa odmena advokátskej kancelárie určuje dohodou s klientom na základe náročnosti posudzovaného prípadu, hodnoty veci/práva, ktorého sa prípad týka a nákladov potrebných na jeho vybavenie. Podľa uvedenej vyhlášky je možné odmenu za poskytnutie právnych služieb dohodnúť ako:

-   hodinovú odmenu (podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci)
-   paušálnu odmenu (za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období
     alebo za úplne vybavenie veci alebo súboru vecí)
-   podielovú odmenu (vo forme podielu na hodnote veci)
-   tarifnú odmenu (stanovením hodnoty jedného úkonu právnych služieb)
-   kombinovanú odmenu

V prípade, že klientova požiadavka na poskytnutie právnej služby smeruje len k poskytnutiu jednorázovej porady bez prípadného zastúpenia klienta alebo bez písomného výstupu, advokátska kancelária účtuje 60 EUR bez DPH (t.j. 72 EUR s DPH) za každú začatú hodinu poskytovania právnych služieb (porada).

V prípadoch osobitného zreteľa poskytuje advokátska kancelária jednoduché právne poradenstvo bezplatne.